top of page
services.png

Tjänster

Delta Capacity erbjuder ett komplett utbud av tjänster som storskaliga batterisystem är unikt utformade för. Våra 1- till 4-timmarssystem hjälper nätoperatörer, distributörer och kunder med optimerad balanseringskapacitet och lösningar för load shifting.

image-2.png

Frekvensreglering

Säkerställer balansen mellan tillgång och efterfrågan på el vid alla tidpunkter. Delta Capacitys lösningar ger kapacitet över tidsramar från sekunder till minuter.  

 

Frekvensreglering är en viktig aspekt av nätets tillförlitlighet och stabilitet, eftersom avvikelser från den nominella frekvensen kan orsaka omfattande strömavbrott och skador på elektrisk utrustning.  

 

FCR-N är till exempel en automatisk stödtjänst som ger frekvensen stabilitet när små förändringar sker i förbrukningen eller produktionen, medan FCR-D säkerställer frekvensstabiliteten från ytterligare förändringar i händelse av funktionsfel.

Balansmarknaden

Batterienergisystemen är uthålliga reserver, varav de snabbaste är frekvenshållningsreserver (FCR), medan frekvensåterställningsreserver (FRR) har en längre aktiveringstid.    

 

FCR-marknaden är vidare uppdelad i två typer av FCR, FCR-N, för normalläge, och FCR-D, som aktiveras för att hantera störningar. FRR-marknaden består av automatiska (aFRR) och manuella typer av reserver (mFRR).

service-3.png
service-2.png

Load Shifting 

Processen att flytta energianvändningen från perioder med hög efterfrågan, så kallade "peak hours", till perioder med låg efterfrågan, så kallade "off-peak hours". Denna teknik används för att hantera energiefterfrågan och minska belastningen på elnätet under högtrafik.      

 

Genom att flytta energiförbrukningen till perioder med låg efterfrågan kan man minska energikostnaderna för konsumenter och elbolag, förbättra nätets tillförlitlighet och minska behovet av ny kraftgenereringskapacitet samt öka användningen av kraft som genereras av förnybara energikällor. Batterienergisystem i nätskala spelar en enormt viktig roll för att skapa ett mer effektivt och kostnadseffektivt energisystem.

bottom of page